Täze önümler

 • “Joyeleisure Barselona” açyk howada kiçi balkon Rattan effekti KD 6 oturgyç burçly divan örme mebeli, Osmanly bilen bag bagy üçin

  Joyeleisure Barselona Açyk açyk balkon rat ...

  El bilen ýasalan örme burçly divan, 6 adam üçin Osmanly üçin niýetlenen ● Kosmos tygşytlaýjy dizaýn: Toplum kiçi balkon, bag, howly, kwartira üçin gaty amatly.Ykjam ululykdaky toplumymyz howlyňyzy bulaşyklykdan halas eder.Heavy Agyr polat çarçuwadan, ýokary hilli elde dokalan PE rattandan ýasalan bu açyk söhbetdeşlik toplumy, howa üýtgemelerine garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.Ick Örtükli eýwan mebel toplumy işleýşi we arassalanan klassiki ...

 • “Joyeleisure Milton” polat çarçuwasy Rattan 3pc balkon toplumy

  Joyeleisure Milton Polat çarçuwasy Rattan 3pc balk ...

  Üstünligi Small Kiçijik balkonlar üçin ajaýyp: Bu kiçijik daşarky stol we oturgyçlar dürli ýaşaýyş meýdanyna laýyk gelýär.Bu kiçijik paluba, eýwan, howly, eýwan, bag, gazon, balkon, kwartira we howuz kenaryna ajaýyp goşundy.Günüň aşagynda bir käse kofe içip bilersiňiz, ýa-da açyk howada ajaýyp tejribe almak üçin dostlaryňyz bilen birnäçe içgi içip bilersiňiz.● Ergonomiki dizaýn: Önümleriň çarçuwalary oturgyç görnüşlerine we agramyna laýyk gelmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Streokary güýçli uglerod polat ...

 • Joyeleisure Gnesta 5pc Rattan Lounge toplumy

  Joyeleisure Gnesta 5pc Rattan Lounge toplumy

  Üstünligi ● Bu döwrebap açyk eýwan salonyna galyň gubka ýassyklary gelýär, giň oturgyç rahat oturmak üçin ýeterlik ýer berer.Aýyrylýan gapaklar poliesterden, suwa çydamly we solmaga çydamly bolup, arassalanmagy we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar.Natural Tebigy stil bilen bu eýwan örülen mebel toplumy ajaýyp bagyňyz, howuzuň kenary, howly, balkon ýa-da eýwan üçin amatlydyr.Howa howlusyna aňsatlyk bilen garylyp, açyk meýdana tötänleýin we ajaýyp görnüş getirýär ...

 • Joyeleisure Edina Rattan üçekli bag bar stoly

  Joyeleisure Edina Rattan bag bar stoly bilen ...

  Üstünligi ● Giň planşet we aňsat arassalamak: Planşet çüýşeleri, käseleri, magazinesurnallary we kompýuterleri saklamaga ýeterlikdir, bu size we maşgalaňyza iýmäge, küşt oýnamaga, işlemäge we günortanlyk çaý içmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu rattan stoluny arassalamak aňsat we süpürmek üçin çygly arassalaýjy mata ulanmaly.● Patio Bar Stol: Döwrebap dizaýn, eýwan mebelleriňize laýyk gelýär.Içgilere we iýmitlere hyzmat etmek üçin açyk meýdanyňyz üçin ajaýyp çukur bar eýwan stoly.

 • Joyeleisure Centola 3pc Polat Tekstil Bistro toplumy

  Joyeleisure Centola 3pc Polat Tekstil Bistro ...

  Üstünlik ● Amatly Bistro toplumy: 2 sany dokma oturgyjy we kwadrat görnüşli aýna stol bilen şahsy söhbetdeşlik geçirmek ýa-da iň gowy dostlaryňyz bilen agşamlyk edinmek üçin geliň.Stoluň üstünde bir käse kofe ýa-da nahar iýiň, soň oturgyçda oturyň, aýdym diňläniňizde ýa-da ýoldaşlaryňyz bilen söhbetdeş bolanyňyzda stressiz we hezil bolarsyňyz.Bu oturgyçlarda söýgüliňiz ýa-da dostlaryňyz bilen nähili rahatdygyňyzy göz öňüne getiriň.● Uzak dowamly we aňsat ideg: Oturgyçlaryň arka we oturgyç matasy ...

Önümleri maslahat beriň

Joyeleisure Timra 3pc Polat Rattan Lounge ýassyklar bilen düzüldi

Joyeleisure Timra 3pc Polat Rattan Lounge toplumy ...

Üstünligi ● Aýrylyp bilinýän we köp wezipeli - Bu otagda 2 sany golsyz oturgyç we 1 kofe stoly bar.Bu hereketli dizaýn, zerur sazlamany sazlamaga mümkinçilik berýär we oturmak ýa-da ýatmak üçin dürli şekillere üýtgedilip bilner.● Tempered aýna ýokarky stol: Kofe stoly bilen gelýär, divan toplumy nahar iýmek ýa-da agşam içmek üçin ajaýyp.Topokarda gyzgynlyga we şok garşylygy funksiýasyna eýe bolan galyň temperaturaly aýna stol bar.Topokarky aýna bolsa b ...

Joyeleisure Kolding 4 oturgyç Rattan diwan toplumy

Joyeleisure Kolding 4 oturgyç Rattan diwan toplumy

Üstünlik ● MULTIPURPOSE & PRACTICAL: Howanyň garşylygy bilen, rattan açyk eýwanly floungr toplumy eýwanyňyz, eýwanyňyz, balkonyňyz, howlyňyz, howuzuňyz, bagyňyz, gazonyňyz üçin gowy saýlawdyr.Ykjam ululygy sebäpli kiçi eýwanly salon toplumy hem boş ýer ýa-da meýdançalar üçin ajaýyp bolup, boş ýerleri öz isleýşiňiz ýaly bezemäge mümkinçilik berýär.Goňşularyňyzy we dostlaryňyzy gyzyklandyrmak ýa-da güneşli günortan maşgalaňyz bilen bir käse kofe içmek üçin amatly.AS BIRLEŞMEK WE TERJIME EDIP BOLMAK: 4 bölek lou ...

“Joyeleisure Magic Ring Metal Wicker” asylan ýumurtga oturgyjy

Joyeleisure Jadyly halka metal örülen asma ýumurtga ...

Üstünligi out Daşarda ulanmak üçin ajaýyp: Bu üýtgeşik swing oturgyjy, howly ýa-da açyk baryň golaýyndaky howly eýwany, paluba, gün otagy ýa-da bag ýaly daşarky giňişlige ajaýyp goşundy.Hammak oturgyjynda aýdym diňlemek, kofe içmek, okamak ýa-da howlyňyzda ýa-da howuzuňyzdaky boş wagtlardan lezzet alarsyňyz.We Bizde bar zat: Reňkler barada aýdylanda, asylan ýumurtga oturgyjynyň çarçuwasy üçin örtülen gara poroşok bar.Häzirki wagtda çal reňk bar ...

“Joyeleisure Palma Metal Wicker” bukulýan bag oturgyjy

Joyeleisure Palma metal örülen bukja bagy C ...

Üstünlik Party Partiýa wagty üçin amatly: Öňe gidiň we hemmäňizi dynç alyşa, uly oýuna çagyryň ýa-da diňe eýwanda asylmaga çagyryň, sebäbi demir örülen bukjaly oturgyç ulanmaga taýyn goşmaça oturgyç bolar.Rattan bukulýan stol bilen jübütläň we maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen wagt geçiriň.● Köpugurly we göçme: Oturylyşyklar, goldaw toparlary, ýygnak funksiýalary, iş ýygnaklary, kabul ediş meýdançalary, okuw otaglary we banket meýdançalary üçin köpugurly oturgyç.Eplenýän oturgyç ne bolup biler ...

Joyeleisure Habo Metal Rattan bag nahar nahary

Joyeleisure Habo Metal Rattan bag nahar nahary

Üstünlik

Joyeleisure Nassjo Polat Rattan bag skameýkasy

Joyeleisure Nassjo Polat Rattan bag skameýkasy

Üstünlik

HABARLAR

 • Iň oňat otag

  Haýsy çaý otagy iň gowusy?Çaý otaglary dynç almak üçin.Oturgyjyň we diwanyň ajaýyp gibrid, oturgyç otaglarynda aýaklaryňyzy we hemişelik ýapyşýan arkalaryňyzy goldamak üçin uzyn oturgyçlar bar.Almak üçin ajaýyp ...

 • Bu sumka kenaryndaky oturgyç doly otaga öwrülýär

  Deňiz we köl günleri ýaz we tomus aýlarynda daşarda wagt geçirmek üçin iň oňat usullaryň biridir.Lightagtylygy gaplamak we gumdan ýa-da otdan geçmek üçin bir polotensany getirmek synanyşýan bolsa-da, has köp dynç almak üçin kenar oturgyjyna ýüz tutup bilersiňiz ...

 • Daşky mebelleri nädip saýlamaly

  Köp sanly wariant bilen - agaç ýa-da metal, giň ýa-da ykjam, ýassyklar bilen ýa-da bolmasa - nireden başlamalydygyny bilmek kyn.Hünärmenleriň maslahat berýän zady.Gowy enjamlaşdyrylan açyk meýdan - Amber Fredanyň Bruklindäki bu eýwany ýaly, ...

Hyzmatdaş müşderiler

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo