Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co., Ltd.başlaly bäri özüni açyk meýdanda halkara işewürlige bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

Esasy önümlerimiz, dokma dokma we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary standartlara çenli, önümçilik kuwwaty her gün Bäş 40 fut konteýner.Şeýle hem, “Gazebo”, “Parasol & Base”, “Bag” esbaplary, kemping we kenar önümleri bilen meşgullanýarys.Biziň maksadymyz, dünýä üçin iň oňat amatly tolgundyryjy ýokary hilli önümleri öndürmek.

img (4)

Akylly innowasiýamyz, baý dürlüligi, ýokary hilli standart, Netijeli hyzmat, ygtybarly goldaw esasynda dünýädäki müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk we esasan Europeewropadan we Demirgazyk Amerikadan täze müşderiler almagy dowam etdirdik.

Şu wagta çenli 200-den gowrak hünärmen müşderä hyzmat etdik, esasan import edijiler, lomaý satyjylar, DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary.

Toparymyzyň güýjüne esaslanyp, gymmatly müşderilerimize elmydama täze döredijilik moda dizaýnyny maslahat berip bileris.Müşderiler has köp sargytlar bilen jogap berýärler.ALDI uly müşderilerimiziň biri, berk barlagdan we Zawod barlagyndan soň, 2018-nji ýyldan başlap işe başladyk we olaryň her ýyl açyk meýdanda dolanyşygy 8 million dollardan geçýär.Toparymyz şeýle hem iri halkara ägirt uly kompaniýa bilen hyzmatdaşlykdan peýdalandy we dolandyryş ulgamy gün-günden tejribe alýardy.

Hil topary

Satuwdan soňky hyzmatda-da gowy işleýäris, elmydama ätiýaçlyk şaýlary üçin müşderi üçin öňünden pikir edýäris.Olary öndürip, gowy belläň we müşderini meseläni öňräk çözmäge mümkinçilik bermek üçin köpçülikleýin önümçilik bilen ilkinji konteýnerde iberiň.

Elektron söwda biznesi, işimiziň çalt ösýän bölegi, gaplamanyň nähili möhümdigine we dürli ýurtlaryň syýasaty bilen tanyşdygyna doly düşünýäris.Onlaýn satuw müşderilerimize elmydama harytlaryny gowy goramaga we önümleri ýüklemek üçin ajaýyp K / D gurluşykda önümleri dizaýn etmäge ýa-da gowulaşdyrmaga kömek edip bileris.

Biziň bilen işlemek, alýan zadyňyz diňe bir mebel bölegi däl, eýsem, siziň bilen bilelikde ösüp, sizi goldap, bagt we üstünligi siziň bilen paýlaşyp biljek hakykatdanam dost.

Hangzhou şäherinde ajaýyp bag görnüşli uly sergi zaly bar we her hepde täze zatlar täzelär.Bizi görmäge mähirli garşylaýarsyňyz.

img (2)

“Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co., Ltd.

Goşuň: 405-nji otag, 1-nji bina, United Plaza, Feiyunjiang Road,Hangzhou, Zhejiang, Hytaý HK: 310008

Telefon: 0086-571-81635056

Jübi telefony: 0086-13958118555

Email: eric@joyeleisure.com 

212