Önüm merkezi

Joyeleisure Centola 3pc Polat Tekstil Bistro toplumy


 • Düşündiriş:3 sany polat dokma Bistro toplumy, KD gurluşy
 • Haryt kody:OF02863
 • Ölçegi:Oturgyç: W59.4XD76.9XH75.8CM Tablisa: W40XD40XH35CM
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Mata:Tekstil
 • Reňk:Gara
 • Gaplamak:1 toplum / karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri “Outdoor Living International Business” -e özüni bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.ALDI iň uly müşderimiziň biri, berk barlagdan we Zawod barlagyndan soň, 2018-nji ýyldan başlap işe başladyk we her ýyl Gazebos ýaly açyk meýdanda biziň bilen 8 million dollardan gowrak söwda dolanyşygy bolýar.Toparymyz, şeýle hem iri halkara ägirt uly kompaniýa bilen hyzmatdaşlykdan peýdalandy we dolandyryş ulgamy gün-günden tejribe alýardy.

  846A1846
  846A1851

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça, FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa, EXW, CFR, CIF we ş.m. ýaly beýleki terminleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Çydamly we possyz çarçuwa: Bistro toplumy doly gara örtükli polat çarçuwadan durýar, şonuň üçin ol poslamaýan we çydamly.Veranda stoly we oturgyçlar berk goldaw berip biler.Içerde ulanylanda poluňyzyň çyzylmazlygy üçin ýakyn aýak ýassygy stoluň we oturgyçlaryň aşagyndadyr.

  ● Üýtgeşik dizaýn: Tekstil KD oturgyçlary saklamak we daşamak üçin amatly.Oturgyçlaryň we stoluň ähli gyralary sizi ýaralanmazlyk üçin tegelek burçly.Bu kiçijik eýwan toplumy kän ýer tutmaýar.Ajaýyp we ykjam dizaýn bilen bu 3 sany açyk bistro toplumy bag, seýilgäh, eýwan, howuz kenary, howly, paluba we ş.m. üçin ajaýyp.

  846A1863

  Ist Amatly Bistro toplumy: Şahsy söhbetdeşlik geçirmek ýa-da iň gowy dostlaryňyz bilen agşamlyk edinmek üçin 2 sany dokma oturgyjy we inedördül temperatura aýna stoly bilen geliň.Stoluň üstünde bir käse kofe ýa-da nahar iýiň, soň oturgyçda oturyň, aýdym diňläniňizde ýa-da ýoldaşlaryňyz bilen söhbetdeş bolanyňyzda stressiz we hezil bolarsyňyz.Bu oturgyçlarda söýgüliňiz ýa-da dostlaryňyz bilen nähili rahatdygyňyzy göz öňüne getiriň.

  ● Uzak dowamly we aňsat ideg: Oturgyçlaryň arka we oturgyç matasy uzak wagtlap ulanmak, suw we ýag çydamlylygy, çalt gury we aňsat hyzmat etmek üçin UV çydamly dem alýan dokma matasyndan ýasalýar.Mundan başga-da, aýna üstündäki kofe stolumyz aňsat arassalanmagy we ajaýyp görnüşi üpjün edýär.

  846A1862

  Gurnamak we saklamak

  Ist Bistro toplumy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlap, üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen gysga wagtyň içinde aňsatlyk bilen ýygnalyp bilner.Ulanylmaýan mahaly oturgyçlary we stollary içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  ● Bu açyk bistro toplumy howuz kenary, gazon, bag, eýwan, howly we ş.m.

  846A1875
  846A1868

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň