Habarlar

Iň oňat otag

121

Haýsy çaý otagy iň gowusy?

Çaý otaglary dynç almak üçin.Oturgyjyň we diwanyň ajaýyp gibrid, oturgyç otaglarynda aýaklaryňyzy we hemişelik ýapyşýan arkalaryňyzy goldamak üçin uzyn oturgyçlar bar.Olar uklamak, kitap bilen egrelenmek ýa-da noutbukda işlemek üçin ajaýyp.

Amatly çaý otagyny gözleýän bolsaňyz, göz öňünde tutmaly köp faktor bar.Iň gowy saýlan ýerimiz, “Klaussner Mebel Comfy Chaise” 50-den gowrak reňkde bolýar we islendik otaga özüne çekiji goşundy.Ine, siziň üçin ajaýyp çaý otagyny nädip saýlamaly.

Çaý otagy satyn almazdan ozal näme bilmeli

Ölçegi

Uzyn oturgyçlary we egri arkalary sebäpli, oturgyç otaglary köp goşmaça ýer alyp biler.Oturylyş otagyňyzyň gitjek ýerini ölçäň we girmeli we çykmaly köp otaga realist boluň.Çaý otaglarynyň uzynlygy 73 bilen 80 dýuým, boýy 35-40 dýuým we ini 25-30 dýuým aralygyndadyr.

Mümkin bolan alyjylaryň köpüsi uzynlygy bilýärler, ýöne giňligini ýatdan çykarýarlar.Çaý otaglary ini boýunça üýtgeýär, şonuň üçin kiçi çagaňyz ýa-da uly itiňiz bilen oturmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, şoňa görä meýilleşdiriň.

Dizaýn

Köp adamlar oturylyşyk otaglary hakda pikir edenlerinde, Wiktoriýanyň köne oturgyçlary hakda pikir edýärler.Bular tüýdükli abzallar we bir gapdalynda uzaldylan nagyşly arkaýyn otaglar.Bu stil häzirem moda, esasanam kitaphanalar ýa-da öý ofisleri üçin.Olarda nusgawy görnüş we duýgy bar.

Çaý otaglary bezegli we minimalist häzirki zaman dizaýnlarynda hem bar.Käbirleri derrew otagyň merkezine öwrüler.Beýlekiler zerur bolýança fonda garyşýarlar.Gözlegiňizi has gowulaşdyrmak üçin ýetmek isleýän görnüşiňiz hakda pikir ediň.

Daşarda we içerde

Açyk meýdanda otaglar öňdäki eýwany ýa-da arka palubany saklaýar.Açmak üçin amatly ýer berip, açyk howada has köp wagt geçirmegiňizi maslahat berýärler.Gaty plastmassa eýwan mebellerine ajaýyp alternatiwadyr.Eger howlyňyzda howuz bar bolsa, suwa çydamly materiallardan ýasalan otaglary gözläň.

Açyk çaý otagyny jaýyň içinde göçürip bilersiňiz, ýöne käbir bezeglerde ol daşardan görünip biler.Şeýle-de bolsa, ýapyk çaý otagyny açyk howada göçürmeli däl.Howa gurluşyk we mata zeper ýetirer.

Hil taýdan çaý otagynda näme gözlemeli

Düşek

Mebel dükanyna baryp, amatly we nämäniň ýokdugyny duýmak üçin ätiýaçlykdaky ähli zatlarynyň üstünde oturmagyň ýerini tutup bolmaz.Onlaýn söwda edýän bolsaňyz, ýassyga düşünmek üçin müşderileriň synlaryna göz aýlaň.Wagtyň geçmegi bilen paddingiň nädip saklanýandygyny görkezýän islendik gözleg gözläň.

Oturylyşyk otaglarynyň köpüsinde galyň ýassyk bar.Käbirleriniň rahatlygy ýokarlandyrmak we agram paýlamak üçin aşagynda çeşmeler bar.Tufted ýassygy hem akylly saýlaw.Şol goşmaça düwmeler içindäki zatlaryň dykylmagynyň ýa-da üýtgemeginiň öňüni alar.

Çarçuwa

Açyk meýdanda ýerleşýän ramkalar, adatça örülen ýa-da ýokary dykyzlykly polietilen ulanylýar.Örülen çarçuwalar owadan we adaty, ýöne iň çydamly däl we abatlamak kyn bolup biler.HDPE çarçuwalary gaty berk we görnüşini saklaýar, ýöne nädogry dizaýn arzan ýa-da özüne çekiji bolup biler.

Oorapyk çaý otagynyň çarçuwalary adatça agaçdan ýa-da metaldan peýdalanýar.Agaç wagtlaýyn görnüşe eýe, metal bolsa häzirki zaman täsirini goşýar.Softumşak agaç we alýumin çarçuwalary az çykdajy eder, ýöne has çydamlydyr.Gaty we polat çarçuwalar has gymmat, ýöne has uzak dowam eder.

Goldaw

Käbir oturgyç otaglary sazlanýar.Iň oňat oturyşyňyza ýetmek üçin arkaňyzy galdyryp ýa-da aşak düşürip bilersiňiz.Beýlekilerde aksent ýassyklary ýa-da içki lomber goldawy bar.Gymmat bahaly modeller, massaaging etmek, titremek ýa-da ýylatmak ýaly her dürli goşmaçalar bilen gelip biler.

Goluňyza goldaw bermegi ýatdan çykarmaň.Käbir oturgyç otaglarynda goltuk ýok, beýlekilerinde iki ýa-da diňe bir.Goltuksyz okamak ýa-da ýazmak kyn bolup biler.Şeýle hem, goltugyň goldawy bolmazdan oturgyçdan aňsatlyk bilen turup biljekdigiňize göz aýlaň.Bu, esasanam ýere düşýän çaý otaglary üçin göz öňünde tutulmalydyr.


Iş wagty: Awgust-22-2022