Habarlar

Daşky mebelleri nädip saýlamaly

göçürip al

Köp sanly wariant bilen - agaç ýa-da metal, giň ýa-da ykjam, ýassyklar bilen ýa-da bolmasa - nireden başlamalydygyny bilmek kyn.Hünärmenleriň maslahat berýän zady.

Gowy enjamlaşdyrylan açyk meýdan - landşaft dizaýneri Amber Fredanyň Bruklindäki bu eýwany ýaly, ýapyk ýaşaýyş otagy ýaly rahat we özüne çekiji bolup biler.

Gün şöhle saçanda we açyk meýdanyňyz bar bolsa, daşarda uzak, ýalta günleri geçirmek, yssy howany siňdirmek we açyk howada nahar iýmekden has gowy zat az.

Dogry açyk mebel bar bolsa, ýagny.Sebäbi daşarda ýatmak, oňat bellenilen otagda yza gaýtmak ýaly çakylykly bolup biler - ýa-da könelen ýatýan divanda rahat bolmaga synanyşmak ýaly oňaýsyz bolup biler.

“Harbour Outdoor” üçin mebel döreden Los Anjelesde ýerleşýän içerki dizaýner, “Açyk giňişlik, hakykatdanam, ýapyk meýdanyňyzyň giňelmesi” -diýdi.“Şonuň üçin biz ony otag hökmünde bezemäge seredýäris.Çyndanam özüne çekiji we gaty gowy oýlanmagyny isleýärin ".

Diýmek, mebelleri ýygnamak diňe bir dükanda ýa-da web sahypasynda bölekleri tötänleýin ýygnamak däl.Ilki bilen size meýilnama gerek - bu boşlugy nähili ulanjakdygyňyzy we wagtyň geçmegi bilen ony nädip saklajakdygyňyzy anyklamagy talap edýär.

Meýilnama düzüň

Haýsydyr bir zat satyn almazdan ozal, açyk giňişlik üçin has uly görüşiňiz hakda pikirlenmek möhümdir.

Uly açyk meýdanyňyz bar bolsa, üç funksiýany hem ýerleşdirmek mümkin - stol we oturgyçly naharhana;divanlar, salon oturgyçlary we kofe stoly bilen gurşalan ýer;we uzynlyk bilen enjamlaşdyrylan güne ýanýan ýer.

Şeýle otagyňyz ýok bolsa - mysal üçin şäher eýwanynda - haýsy işe has köp baha berýändigiňizi kesgitläň.Nahar bişirmegi we güýmenmegi halaýan bolsaňyz, açyk meýdanyňyzy nahar saçagy we oturgyçlar bilen açyk ýere öwüriň.Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen dynç almagy makul bilýän bolsaňyz, nahar stoluny ýatdan çykaryň we divanly açyk otag dörediň.

Boş ýer gysga bolsa, köplenç dowamly uzynlyklary maslahat berýär.Adamlar olary romantikleşdirmäge ýykgyn edýärler, ýöne köp ýer tutýarlar we beýleki mebellerden has az ulanylyp bilner.

Materiallaryňyzy biliň

Açyk mebel öndürijileri çydamly materiallaryň giň toplumyny ulanýarlar, olaryň köpüsi iki topara bölünýär: elementlere duýgur däl, köp ýyllap asyl görnüşini saklaýan we wagtyň geçmegi bilen howanyň ösmegine ýa-da ösmegine sebäp boljak materiallar; .

Daşky mebelleriňiziň ýakyn ýyllarda täze görünmegini isleseňiz, gowy material saýlamalarynda poroşok bilen örtülen polat ýa-da alýumin, poslamaýan polat we ultramelewşe ýagtylyga çydamly plastmassalar bar.Emma uzak möhletleýin elementlere sezewar bolanda-da şol materiallar üýtgäp biler;käbir solmagy, boýalmagy ýa-da poslamagy seýrek däl.

Düşekleri gözden geçiriň

Açyk mebel satyn alanyňyzda iň möhüm kararlaryň biri, rahatlyk goşýan, ýöne tehniki kynçylyklar bilen gelýän ýassyklaryň bolmazlygy ýa-da ýokdugy, sebäbi olar hapa we çygly bolýarlar.

Saklamak hakda näme?

Açyk mebelleriň köpüsini ýylyň dowamynda galdyryp bolýar, esasanam tupan turmaz ýaly agyr bolsa.Emma ýassyklar başga bir hekaýa.

Düşekleri mümkin boldugyça uzak saklamak - we ulanjak bolanyňyzda gurak bolmagyny üpjün etmek üçin - käbir dizaýnerler, ulanylmaýan wagty aýyrmagy we saklamagy maslahat berýärler.Beýlekiler açyk mebelleri gapak bilen goramagy maslahat berýärler.

Şeýle-de bolsa, bu strategiýalaryň ikisi-de köp zähmet talap edýär we düşekleri çykarmak ýa-da mebelleri açmak üçin biynjalyk bolmaýan günleriňizde açyk meýdanyňyzy ulanmakdan saklap biler.


Iş wagty: Awgust-03-2022