Habarlar

Bu sumka kenaryndaky oturgyç doly otaga öwrülýär

img

Deňiz we köl günleri ýaz we tomus aýlarynda daşarda wagt geçirmek üçin iň oňat usullaryň biridir.Lightagtylygy gaplamak we gumdan ýa-da otdan geçmek üçin bir polotensany getirmek synanyşýan bolsa-da, dynç almak üçin has amatly ýol üçin kenar oturgyjyna ýüz tutup bilersiňiz.Bazarda köp sanly wariant bar, ýöne otagda iki esse köpelýän bu sumkaly oturgyç, beýlekilerden tapawutlanýar.

Deňiz oturgyçlary we esbaplary, çydamly we köptaraply dizaýnlary sebäpli eýýäm alyjylar tarapyndan meşhurdyr.Şeýlelik bilen, “Beach Folding Backpack Beach Lounge” oturgyjynyň ünsümizi çekmegi tebigy zat.Onda köp standart aýratynlyklar bar: sazlanyp bilinýän sumka gaýyşlary, zerur zatlary saklap boljak fermuar halta we ýeňil gurluş (bary-ýogy dokuz funt).Alsoöne aýagyňyzy gumda doly dikeltmäge mümkinçilik berýän zal oturgyjyna-da açylýar.

Oturgyçda 6500-den gowrak ajaýyp baha we ýüzlerçe bäş ýyldyzly syn bar."Göçme manyda ençeme ýyl bäri satyn alan iň gowy zadym" -diýip, synlaryny atlandyran bir dükançy: "Bu oturgyçda bagtly".Başga bir synçy, ýeňil we bukulyp bilinýändigine, sumka gaýyşlaryna we haltajygyna ýokary baha berýändiklerini aýtdy we "Islendik ýere alyp gitmek üçin amatly" -diýdi.

Oturgyjy birleşdirýän kemeri açanyňyzda, 72-den 21,75-den 35 dýuým aralygyndaky doly zalda açylýar.Şol ýerden nädip oturýandygyňyzy sazlap bilersiňiz: Has dik durmagy saýlap bilersiňiz ýa-da tekiz oturmagy saýlap bilersiňiz.Suwuň içine girmek kararyna gelen bolsaňyz, otagyň poliester matasy çalt guraýar we çarçuwasy poslamaýan polatdan ýasalýar.

“Bu oturgyçdaky barlaryň matadan pesdigini, barlary ýatanyňyzda bedeniňize girmezligi üçin gowy görýärin" -diýip, ýene bäş ýyldyz synçysy goşdy."Oturmak amatly, men zerur bolanda arkasyny sazlap bilerin" -diýip, "kenar polotensasyny, gün şöhlesini, kitap we beýleki kenar esbaplaryny" oturgyjyň syrçaly haltasynyň içine ýerleşdirip boljakdygyny bellän bir dükan aýtdy.

Suwuň bir güni ol ýere barmak, dynç almak we hemmesini dynç alyş ýaly duýýan oturgyç bilen has gowulaşýar.Dört reňkde bar bolan “Rio Beach Lounge” oturgyjy bilen iň amatly plýa beach ýa-da köl günüňiz bolsun.


Iş wagty: Awgust-22-2022