Önüm merkezi

“Joyeleisure Magic Ring Metal Wicker” asylan ýumurtga oturgyjy


 • Düşündiriş:Metal örülen asma ýumurtga oturgyç bagy, ýassyk we ýassyk bilen swing
 • Haryt:OF03385
 • Ölçegi:Sebetiň ululygy: 1250 * 1130 * 640mm, çarçuwasy: D1050 * H1960mm
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Rattan:Tekiz / tegelek örme
 • Mata:Poliester
 • Gaplamak:1 sany karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  2
  1

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Qualityokary hilli material: Asylan ýumurtga oturgyç bagy swing, elde dokalan proses bilen öndürilen daşky gurşaw simulýasiýa rattan PE materialyny görkezýär.Bu tötänleýin, amaly we arassalamak aňsat.Asylan ýumurtga oturgyjynyň üstünde näderejede tekizdigine haýran galarsyňyz.Poslama çydamly, statik däl, ajaýyp çeýeligi we günüň we ýagyşyň aşagynda ýitip barýan aýratynlyklar sebet swing oturgyjyna ajaýyp hyzmat ömrüni hödürleýär.

  ● Ergonomiki dizaýn: Ajaýyp we moda dokamak, asylan ýumurtga oturgyjyny gaty ajaýyp edýär.Gözüňi özüne çekiji halka görnüşi ony öýüňize ajaýyp goşundy edýär.Dizaýn, adam bedeniniň egrisine laýyk bolmak we ýadawlygy azaltmak üçin synag edildi.

  4

  ● KämilÜçinAçyk howada ulanmak: Bu üýtgeşik swing oturgyjy, howly ýa-da açyk baryň golaýyndaky howly eýwany, paluba, gün otagy ýa-da bag ýaly islendik daşarky giňişlige ajaýyp goşundy.Hammak oturgyjynda aýdym diňlemek, kofe içmek, okamak ýa-da diňe howlyňyzda ýa-da howuzuňyzdaky boş wagtlardan lezzet alarsyňyz..

  We Bizde bar zat: Reňkler barada aýdylanda, asylan ýumurtga oturgyjynyň çarçuwasy üçin örtülen gara poroşok bar.Häzirki wagtda ýassyk we ýassyk üçin çal reňk bar.Customöriteleşdirilenleri kabul edýäris.Amatly ýassyk we ýassyk, aýyrmak we arassalamak aňsat.

  3

  Gurnamak we saklamak

  Egg Asylan ýumurtga oturgyjynyň bagy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlap, üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen birnäçe minudyň içinde ýygnanyp bilersiňiz.Ulanylmaýan mahaly ýassyk we ýassyk ýassygy içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Egg Asylan ýumurtga oturgyjynyň bagy, içerde ýa-da daşarda asmak, ýatylýan otaga, otag, gün otagy, çukur, eýwan, paluba, eýwan ýa-da howly üçin ajaýyp täsir etmek üçin niýetlenendir.

  6
  5

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň